Skip to content
Hamgarden-Logo-400
Hamgarden-Logo-400-for

Baggekärr 8
69597 Tived
0046 584 47 40 30
info@hamgarden.se
www.hamgarden.se

                 

Integritetspolicy

HANTERING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Hamgården Nature Resort Tiveden, kallad Hamgården härefter, värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Hamgården förbinder sig att respektera och skydda sådan information och din personliga integritet i enlighet med gällande svensk lagstiftning. Genom att godkänna våra villkor, godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt.
Vi kommer inte dela med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners, utöver till det boende/den arrangör av aktivitet och evenemang du bokat, eller till tredje parter, såvida inte särskilda skäl föreligger, t.ex. att polis, åklagare eller liknande begär uppgifter.

VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR
Vid bokning: När du bokar dig hos oss lämnar du viss information om dig själv. Vi behandlar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vi använder informationen för att kunna identifiera dig som kund hos oss. Vi använder även informationen för att sända dig information om nyheter och erbjudanden som vi tror är intressanta för dig. Dina personuppgifter överförs endast till samarbetspartner till oss när det krävs för att vi ska kunna utföra angivna ändamål. Exempelvis kontrolleras, uppdateras och kompletteras dina kontaktuppgifter genom samarbetspart för att se till att vi har korrekta uppgifter till dig. Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till tredje part. Vidare använder vi dina uppgifter för viss analys-, och statistiska ändamål.

Vid besök på hemsida: Hamgården.se kan spara information om dina preferenser och hur du använder hemsidor från någon av de till dessa företag knutna sociala medier samt annan tredje part såsom annonsnätverk etc. Hamgården kan spara din IP-adress, vad du själv publicerar på Internet via exempelvis sociala medier, sökningar du gör via sökmotor på Internet, vilken hemsida du kommer ifrån, vilken hemsida du går till efter besök samt vilka val som görs och vilken typ av information och vilka evenemang du visar intresse för. Även information av demografisk och geografisk typ kan komma att sparas.

Hur informationen samlas in: Uppgifter du själv anger vid kontakt med Hamgården (hamgarden.se)

Uppgifter om dina preferenser och användande: Hämtas genom så kallade cookies eller beacons placerade av Hamgårdens hemsidan eller placerade där av tredje part. Hamgården kan även inhämta sådan information hos sociala nätverk eller annan tredje part såsom annonsnätverk eller nyhetsbrevs leverantör.

VARFÖR VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

  • Möjliggöra sedvanlig kundadministration och för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig

  • Kunna erbjuda högre servicenivå

  • Tillförsäkra att respektive organisation har tillgång till tillförlitlig persondokumentation i händelse av olycksfall

  • För att kunna förse dig med relevant innehåll i form av nyhetsbrev, annonser, SMS eller annan typ av information som du önskar.

HUR LÄNGE VI SPARAR DINA UPPGIFTER
Hamgården sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i policyn. Om du avregistrerar dig från våra tjänster tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål och för annonsinlägg som publicerats i våra sociala medier.

OM DU VILL VETA MER
En gång per kalenderår kan du kostnadsfritt få veta vilka av dina personuppgifter som vi hanterar. Din skriftliga begäran skickas till postadressen nedan och måste vara undertecknad av dig personligen. Du kan när som helst begära att vi rättar eller tar bort uppgifterna om dig om dina uppgifter skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella.

Hamgården är personuppgiftsansvariga i enlighet Dataskyddsförordningen (GDPR)
Kontaktuppgifter
Hamgården Nature Resort Tiveden
Baggekärr 8
69597 Tived

HANDLING YOUR PERSONAL DATA

Hamgården Nature Resort Tiveden, called Hamgården hereafter, cherishes your personal privacy and strives to protect your personal data in the best possible way. Hamgården undertakes to respect and protect such information and your personal privacy in accordance with applicable Swedish legislation. By accepting our terms, you agree that we use your personal data in this way.

We will not share your personal information with partners, but only necessary in addition to the accommodation / organizer of activities and events you booked, or to third parties, unless there are special reasons, f.e. that the police, prosecutors or the like request information.

When booking:

When you book with us you leave some information about yourself. We treat and protect your personal data in accordance with applicable personal data legislation. We use the information to be able to identify you as a customer with us. We also use the information to send you information about news and offers that we believe are interesting to you. Your personal information is only transferred to our partners when it is required for us to carry out the stated purposes. For example, your contact information is checked, updated and supplemented by a partner to ensure that we have accurate information for you. We never sell your personal information to third parties. Furthermore, we use your data for certain analysis, and statistical purposes. 

When visiting a website:

Hamgården.se can save information about your preferences and how you use websites from any of the social media affiliated with these companies and other third parties such as ad networks etc. Hamgården can save your IP address, what you publish yourself on the Internet via, for example, social media, searches you do via the search engine on the Internet, which website you come from, which website you go to after a visit and which choices are made and what kind of information and which events you show interest in. Demographic and geographical information may also be saved. 

How the information is collected:Information you specify when contacting Hamgården (hamgarden.se)

Information about your preferences and usage:

Downloaded through so-called cookies or beacons placed by Hamgården’s website or placed there by third parties. Hamgården can also obtain such information from social networks or other third parties such as ad networks or newsletters suppliers. 

WHY WE PROVIDE PERSONAL DATA

• Enable custom customer administration and to enable us to fulfill our commitments to you

• Be able to offer a higher level of service

• Ensure that each organization has access to reliable personal documentation in the event of an accident

• To be able to provide you with relevant content in the form of newsletters, advertisements, SMS or other type of information that you desire. 

HOW LONG WE SAVE YOUR DATA

Hamgården saves your personal data as long as it is necessary to achieve the purposes described in the policy. If you unsubscribe from our services, we will remove your personal information as soon as we can, with the exception of unidentified information that we may save for statistical purposes and for ad posts published in our social media. 

IF YOU WANT TO KNOW MORE

Once per calendar year, you can know for free which of your personal data we handle. Your written request will be sent to the postal address below and must be signed by you personally. You may at any time request that we rectify or delete the information about you if your information is found to be inaccurate or out of date.Hamgården is responsible for personal data in accordance with the Data Protection Regulation (GDPR) 

Contact details

Hamgården Nature Resort Tiveden

Baggekärr 869597

TivedSweden